Zasady i Warunki

Regulamin sklepu internetowego Laurastar.pl

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Laurastar.pl prowadzonym przez Sprzedającego. Właścicielem witryny Laurastar.pl Sprzedającym jest Sterna Polska Rafał Sterna z siedzibą w Garwolinie, przy ul. Kościuszki 77, NIP 8261157041, REGON 711654978 zwany dalej Sterna Polska.  
 2. Laurastar.pl to sklep internetowy dostępny na witrynie Laurastar.pl zwany dalej Sklep Internetowy. Sklep zajmuję się sprzedażą systemów do prasowania, generatorów pary oraz akcesoriów marki Laurastar. Wszystkie je łączy precyzja, wzorcowa jakość oraz funkcjonalność.
 3. Dane kontaktowe Właściciela Sklepu:
 • e-mail: biuro@sternapolska.pl,
 • telefon: 25 682 46 54
 • adres do korespondencji: Sterna Polska, ul. Kościuszki 77, 08-400 Garwolin
 • numer rachunku bankowego Bank PKO SA 35 1240 2728 1111 0000 3990 1600
 1. Kupującym w sklepie internetowym jest Użytkownik posiadający pełną zdolność do czynności prawnych lub działający w imieniu i na rzecz osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Sklepu w celu nabycia Produktu.
 2. Przesyłki są dostarczane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz do wszystkich krajówUnii Europejskiej.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Laurastar.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki . Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Faktura VAT dostarczana jest przesyłką kurierską w raz z zamówionym towarem lub drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. 
 5. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest cena podana na Stronie Internetowej w chwili składania zamówienia przez Klienta. Ceny wskazane w chwili złożenia zamówienia nie podlegają negocjacji.
 6. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na Stronie Internetowej, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo:
 • odmowy zrealizowania zamówienia na każdym etapie jego realizacji w przypadku niedostępności zamówionego towaru u Dostawców. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek oczywistej pomyłki pisarskiej lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością.
 • odmowy zrealizowania zamówienia na każdym etapie jego realizacji z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych,
 • do anulowania zamówienia jeżeli nie uregulowano przelewu w odpowiedniej kwocie w terminie 10 dni od daty złożenia zamówienia.

 

§2 Definicje

Następujące określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Klient – Użytkownik posiadający pełną zdolność do czynności prawnych lub działający w imieniu i na rzecz osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Sklepu w celu nabycia Produktu.
 2. Produkty – rzeczy ruchome oraz Usługi posprzedażne, które Klient może nabyć za pośrednictwem Sklepu.
 3. Punkt odbioru – prowadzony przez firmę Sterna Polska Rafał Sterna punkt, w którym Klient może dokonać odbioru Produktów zakupionych w Sklepie pod adresem ul. Kościuszki 77, 08-400 Garwolin.

 

§2 Warunki techniczne:

 1. Do korzystania z Serwisu konieczny jest dostęp do Internetu oraz posiadanie podstawowego systemu operacyjnego MS Windows/0S/LINUX/ANDROID/ itp.
 2.  Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem Klienta z Serwisu w celu:
 • dostosowywania i optymalizacji Serwisu do potrzeb Klientów,
 • tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,
 • personalizacji przekazów marketingowych,
 • w celu zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

 

§3  Zamawianie produktów

 1. Zamówienie powinno zostać złożone poprzez stronę internetową. Dokonując zakupu Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego i zaakceptować jego treść oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.2
 2. W ciągu 24 godzin (z wyłączeniem świąt sobót i niedziel) od daty wpłynięcia zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Państwem drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu uzgodnienia szczegółów transakcji - jeśli zamówienie nie zostało potwierdzone drogą mailową przez Klienta.
 3. W przypadku, gdy nie można skontaktować się z Klientem (np. błędnie podany numer telefonu, bądź adres e-mail), zamówienie zostanie anulowane po 5 dniach roboczych od momentu złożenia zamówienia.

 

§ 4 Zakres, warunki i zasady korzystania ze Serwisu

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego skorzystania przez Klienta z Serwisu.
 3. Korzystanie z poszczególnych funkcji Serwisu może być odpłatne. Informacje o odpłatności za korzystanie z takich funkcjonalności zamieszczone zostaną zgodnie z obowiązującym prawem oraz w taki sposób, aby można było się z nimi zapoznać przed skorzystaniem z takich funkcjonalności.
 4. Sprzedawca zastrzega prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Serwisu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w Serwisie, w szczególności w trakcie składania Zamówień, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Serwisu.
 6. Sprzedawca nie jest dostawcą „Internetu” ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy PT. Klient we własnym zakresie powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą, którego możliwy jest kontakt z Serwisem i korzystanie z jego funkcjonalności.
 7. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Serwisie.
 8. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu, w tym składania Zamówień, jak również może ograniczyć dostęp Klienta do Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadkach:
 • podania przez Klienta danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
 • naruszania przez Klienta dóbr osobistych, w szczególności innych Klientów,
 • działań lub zaniechań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego np. poprzez uporczywe, kilkukrotne składanie Zamówień oraz uporczywe, kilkukrotne nieodbieranie Produktów.
 • osoba pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu na podstawie postanowień  niniejszego Regulaminu nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 • Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej będzie otrzymywał Newsletter. O terminie wysyłki Newslettera decyduje Sprzedawca. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, w szczególności poprzez kliknięcie odpowiedniego odesłania internetowego (linku) udostępnionego w Newsletterze.
 • Sprzedawca może prowadzić testy nowych funkcjonalności lub rozwiązań technicznych Serwisu. Informacje o nich będą umieszczane w Serwisie, jeśli będą wpływać na prawa i obowiązki Klientów.

 

§ 5 Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. Korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 2. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej,
 3. niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
 4. korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem, w tym niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
 5. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
 6. korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie w innym zakresie treści należących do Sprzedawcy lub osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Usługodawcy lub ich właściciela.

 

§ 6 Wykonanie Umowy

 1. Sprzedawca  umożliwia odbiór Produktów w następujący sposób:

a.      odbiór osobisty w Punkcie odbioru,

b.      dostawa przesyłką kurierską,

 1. Niektóre spośród wskazanych sposobów odbioru Produktów mogą być niedostępne dla poszczególnych Produktów lub miejsc odbioru Produktów.
 2. Zakupione Produkty dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i krajów Unii Europejskiej.
 3. Sprzedawca umożliwia dokonanie zapłaty za nabywane Produkty w następujący sposób:
 • przelewem na rachunek Sprzedawcy,
 • gotówką przy odbiorze Produktów,
 • kartą płatniczą lub kredytową w Punkcie odbioru.
 1. Niektóre spośród wskazanych sposobów zapłaty mogą być niedostępne dla poszczególnych Produktów lub sposobów odbioru Produktów.
 2. W przypadku płatności przelewem, Sprzedawca przystąpi do wykonania Umowy po zaksięgowaniu środków na rachunku Sprzedawcy.
 3. W przypadku płatności przy wykorzystaniu kredytu, Sprzedawca przystąpi do wykonania Umowy po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania przez bank podpisanego przez Klienta egzemplarza Umowy oraz pozytywnej decyzji banku w sprawie przyznania kredytu.
 4. Niedokonanie przez Klienta zapłaty w terminie 5 dni od daty zawarcia Umowy uprawnia Sprzedawcę do odstąpienia od Umowy w terminie kolejnych 21 dni bez konieczności dokonywania dodatkowych wezwań do spełnienia świadczenia (umowne prawo odstąpienia).
 5. Sprzedawca umożliwi Klientowi odbiór nabytych Produktów w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy, o ile Umowa nie wskazuje późniejszego terminu.
 6. W przypadku znaczących różnic w terminach dostawy poszczególnych Produktów objętych jedną Umową, Sprzedawca może zdecydować o dostarczeniu poszczególnych Produktów osobno, z zastrzeżeniem, że pozostaje to bez wpływu na koszt dostawy podany Klientowi w chwili zawarcia Umowy.

 

§ 6 Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. poz. 121/2014), może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem § 6 ust. 11 i 20 Regulaminu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy składa się pisemnie na adres Sprzedawcy.
 3. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się w chwili odbioru Produktów. Jeśli  Umowa dotyczy większej liczby Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściach – od odbioru ostatniego Produktu, partii lub części.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą.
 6. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, których dotyczy odstąpienie, ponosi Klient.
 7. Sterna Polska nie zwraca Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeśli  wybrał on sposób odbioru Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę
 8. Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy, w szczególności wykonane Usługi posprzedażne, jeśli przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zgłosił on żądanie wykonania Usługi posprzedażnej. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia.
 9. Klient nie ponosi kosztów świadczenia Usług posprzedażnych za czas do odstąpienia od Umowy, jeżeli nie zażądał spełnienia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 10. Sterna Polska niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z dodatkowymi kosztami.
 11. Sprzedawca może zaoferować samodzielny odbiór Produktów od Klienta. W braku takiej propozycji Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Klient ma obowiązek zwrócić Produkty, których dotyczy odstąpienie niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował samodzielny odbiór Produktów od Klienta. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
 13. Klient zobowiązany jest zwrócić Produkt na adres wskazany przez sprzedawcę w sytuacji, gdy sprzedawca nie wskazał adresu, zwrotu należy dokonać na adres punktu odbioru.
 14. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrotu urządzenia w stanie niezmienionym
 15. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przy jednoczesnym zwrocie urządzenia w stanie zmienionym w stosunku do stanu z chwili jego nabycia (uszkodzonym, nadmiernie zużytym) Sterna Polska potrąci z kwoty wpłaconej przez Klienta kwotę odpowiadającą kosztowi przywrócenia urządzenia do stanu pierwotnego.
 16. Jeżeli Umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca poinformuje tę osobą o odstąpieniu przez Klienta od Umowy.
 17. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie Usług posprzedażnych, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni taką usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od Umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sterna Polska nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta i służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 1. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy w części odstąpienie obejmuje tylko te Usługi posprzedażne, które dotyczą Produktu objętego odstąpieniem.

 

§ 7 Rękojmia za wady

 1. Sterna Polska zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkty bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Zgłoszenia wad Produktów należy dokonywać na piśmie na adres Sterna Polska.
 4. Sterna Polska jest zwolniona od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy.
 5. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient nie będący konsumentem wiedział o wadzie w chwili wydania Produktu.
 6. Sprzedawca obowiązany jest wymienić Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca dołoży starań, aby wykonanie uprawnień Klienta nastąpiło w terminie 14 dni od otrzymania Produktu, którego dotyczą roszczenia Klienta.
 7. Sprzedawca może nie zgodzić się z wyborem roszczenia Klienta i ma prawo odmówić spełnienia żądania, jeżeli wybór konsumenta jest niemożliwy do wykonania (np. rzecz nie jest już produkowana) lub wymaga nadmiernych kosztów (np. naprawa jednego elementu jest znacznie tańsza niż wymiana całego sprzętu). Odmawiając, Sterna Polska może zaproponować inne rozwiązanie.
 8. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, Sterna Polska może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu.
 9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, w tym w razie zwrotu Produktu lub  wymiany Produktu na wolny od wad, jest obowiązany dostarczyć Towar do Punktu odbioru. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Klienta Produkt wadliwy.
 10. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest ustalić z warunki na jakich produkt będzie dostarczony do Sprzedawcy.
 11. Klient żądając obniżenia ceny, powinien określić kwotę obniżki proporcjonalnie do spadku wartości towaru.
 12. Nie może on żądać odstąpienia od umowy, gdy wada jest nieistotna i nie przeszkadza w użytkowaniu rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem
 13. Jeśli jest to pierwsze żądanie klienta złożone w ramach pierwszej reklamacji wadliwej rzeczy, to zamiast obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy sprzedawca może zaproponować wymianę lub naprawę – niezwłoczną i bez nadmiernych niedogodności dla klienta.
 14. Sprzedawcy wolno odmówić tylko wtedy, gdy żądanie okazuje się niemożliwe do spełnienia albo wymaga nadmiernych kosztów.
 15. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany lub usunięcia wad albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sterna Polska nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznała za uzasadnione.
 16. Klient będący przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w wypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

 § 8 Gwarancja

 1. Informacja o udzieleniu gwarancji przez producenta i jej treści na poszczególne Produkty zamieszczona zostanie każdorazowo w opisie danego Produktu.
 2. Zgłoszenia roszczeń z tytułu gwarancji Klient może dokonać za pośrednictwem Sprzedawcy, chyba, że co innego wynika z treści gwarancji producenta Produktu. Sterna Polska nie obciąży Klienta kosztami postępowania reklamacyjnego prowadzonego na podstawie gwarancji producenta Produktu.

 

§ 10 Reklamacje dotyczące działania Serwisu

 1. Nieprawidłowości związane z działaniem Serwisu Użytkownicy mogą zgłaszać pisemnie na adres biuro@sternapolska.pl  lub pocztą elektroniczną na adres: :Sterna Polska, ul. Kościuszki 77, 08-400 Garwolin.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 3 dni od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w działaniu Serwisu.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia.
 4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj nieprawidłowości w działaniu Serwisu oraz datę jej wystąpienia. Użytkownik może też podać inne informacje, które w jego ocenie mogą mieć znaczenie dla poprawy działania Serwisu.
 5. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta.

 

§ 11 Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, mających wpływ na korzystanie z Serwisu.
 2. Sprzedawca zastrzega możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia działania poszczególnych funkcjonalności lub całego Serwisu, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji lub modyfikacji infrastruktury technicznej.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników oraz za skutki działań Użytkowników stanowiących naruszenie Regulaminu.
 4. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczanych w Serwisie danych, w tym informacji lub wypowiedzi, lub związanej z nimi działalności Sprzedawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 

§ 12 Spory

 1. Spory pomiędzy Sterna Polska a Klientem należą do właściwości sądów powszechnych właściwych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W przypadku Klientów niebędących konsumentami właściwym miejscowo będzie sąd, w którego okręgu siedzibę ma Sprzedający.
 3. Klient będący konsumentem jest uprawniony do pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej, których lista dostępna jest pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. W celu wszczęcia takiej procedury konieczne jest wypełnienie wniosku o rozpoznanie sprawy na formularzu udostępnianym w sekretariatach sądów i na stronach internetowych sądów i wniesienie go do sądu.

 

§ 13 Inne postanowienia

 1. Sprzedawca ma prawo wprowadzić zmiany do Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian będą realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu zawarcia Umowy.
 2. Użytkownicy zostaną poinformowani o planowanej zmianie Regulaminu z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, na stronie Serwisu, a Użytkownicy zarejestrowani także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownicy zarejestrowani będą mieli możliwość zaakceptowania zmian Regulaminu lub zgłoszenia żądania usunięcia Konta w przypadku niezaakceptowania zmian Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2015.