Zasady i Warunki

Ogólne warunki i polityka prywatności

OGÓLNE WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO

Adres w Polsce:

Sterna Polska

Ul Kościuszki 77

08-400 Garwolin

Tel.: +48 25 682 46 54

Email: biuro@strernapolska.pl

Adres w Szwajcarii:
Laurastar SA
Pra de Plan 18
CH-1618 Châtel-St-Denis
Tel .: +41 21 948 21 00
Faks: +41 21 948 28 99

Niniejsze warunki sprzedaży odnoszą się do sprzedaży internetowej od Laurastar SA (zwanej dalej "Laurastar") i są przeznaczone dla użytkownika końcowego (zwanego dalej "Nabywcą"), który kupuje towary w celach innych niż biznesowe . Kupujący musi zawsze zapoznać się z ogólnymi warunkami sprzedaży online przed złożeniem zamówienia online. Każde zamówienie oznacza akceptację tych warunków. Ogólne warunki sprzedaży online regulują stosunki umowne między firmą Laurastar a Nabywcą, który akceptuje je bez zastrzeżeń jako wyłączne zastosowanie nawet, jeśli są one sprzeczne z warunkami i warunkami stosowanymi przez Nabywcę. Postanowiono, że produkty są przeznaczone do osobistego użytku przez nabywcę, z wyłączeniem wszelkiej działalności zawodowej polegającej na odsprzedaży produktów. Laurastar może zmienić warunki sprzedaży online w dowolnym czasie. Warunki sprzedaży obowiązujące w dniu uzgodnienia sprzedaży mają zastosowanie do aktualnych umów.

UMOWA

Nabywcy składający zamówienie na stronie Laurastar muszą mieć ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadać zgodę rodzicielską upoważniającą ich do złożenia zamówienia na stronie internetowej. Umowa między Laurastar a Nabywcą staje się skuteczna tylko wtedy, gdy Zamawiający złoży zamówienie online i jeśli Laurastar potwierdził to zamówienie pocztą elektroniczną. E-mail potwierdzający wysłany przez Laurastar stanowi przyjęcie zamówienia przez Nabywcę, a tym samym stanowi umowę sprzedaży między Laurastar a Nabywcą. Po potwierdzeniu zamówienia przez Laurastar, Nabywca nie będzie już mógł zmienić ani anulować zamówienia. Prawo do wymiany pozostaje w mocy. Laurastar zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia złożonego przez Nabywcę, z którym ma nierozstrzygnięty spór dotyczący poprzedniego zamówienia. Zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Laurastar służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony nabywcy.

ZACHOWANIE TYTUŁU

Laurastar zachowuje własność dostarczonych towarów do momentu otrzymania pełnej zapłaty ceny sprzedaży zgodnie z umową. Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich środków podjętych w celu ochrony prawa własności firmy Laurastar. Upoważnia on Laurastar do zarejestrowania tytułu własności w wymaganym formacie i do dopełnienia wszystkich niezbędnych formalności na własny koszt. Na czas zachowania własności Kupujący zatrzyma towary w odpowiednim stanie i zapewni, że nie dojdzie do naruszenia praw majątkowych Laurastar.
CENY
Ceny podane w e-sklepie są we polskich złotych (PLN). Obejmują one wszystkie podatki i nie obejmują kosztów obsługi i wysyłki, które będą fakturowane osobno. Wszystkie zamówienia są płatne polskich złotych (PLN). LAURASTAR zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie. Po złożeniu zamówienia obowiązuje cena sprzedaży obowiązująca w dniu złożenia zamówienia, podana na potwierdzeniu zamówienia. Koszty wysyłki są automatycznie doliczane do kosztu zamawianego towaru. 

ZAPŁATA

Zamówienia złożone online mogą być opłacane przelewem lub za pobraniem.
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Laurastar zobowiązuje się do dostarczenia zamówionych towarów tak szybko, jak to możliwe. Średni czas realizacji dostawy towarów na magazynie wynosi od 1 do 5 dni roboczych po dokonaniu płatności. Te terminy dostaw są jedynie orientacyjne i nie stanowią istotnego warunku sprzedaży. Jeśli w momencie złożenia zamówienia towary nie będą w magazynie, Laurastar poinformuje Nabywcę za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Jak tylko towary będą dostępne, zostaną wysłane do Nabywcy. Laurastar nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia.

PRAWO WYMIANY
W przypadku, gdy Kupujący zamówi niewłaściwy produkt, jest on uprawniony do prawa do wymiany w ciągu dziesięciu dni od otrzymania towaru, z zastrzeżeniem następujących warunków: Każda wymiana musi najpierw zostać powiadomiona na piśmie do Laurastar. Tylko w pełni nienaruszone, nieużywane towary w oryginalnym opakowaniu i gotowe do sprzedaży mogą zostać zwrócone. Laurastar zwróci zapłacone kwoty, z wyjątkiem kosztów wysyłki. Pieniądze zostaną zwrócone na konto bankowe odpowiadające karcie płatniczej używanej przez nabywcę do realizacji transakcji. Jeśli nowy element ma zostać wysłany jako zamiennik, zostanie to zrobione przez złożenie nowego zamówienia przez e-sklep.

ZWROTY I ROSZCZENIA
Obowiązkiem nabywcy jest sprawdzenie towaru niezwłocznie po dostawie oraz zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń i roszczeń dotyczących wad, niezgodności lub uszkodzeń powstałych podczas transportu. Takie pisemne rezerwy i roszczenia, (które muszą zawierać podane powody) muszą zostać przesłane do Laurastar na piśmie przy najbliższej możliwej okazji, ale nie później niż w ciągu czternastu (14) dni od daty dostawy w przypadku, gdy skarga zostanie rozpatrzona.
SIŁA WYŻSZA
Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie umowy z przyczyn leżących poza ich uzasadnioną kontrolą (siła wyższa), w szczególności: strajków, aktów terroryzmu, wojen, lub problemów produkcyjnych, wahań kursów walutowych, aktów władzy publicznej, klęski żywiołowe. Obie strony będą miały prawo do rozsądnego dodatkowego okresu, w którym do zakończenia umowy, jeśli takie okoliczności będą trwały dłużej niż 60 dni, umowa może zostać rozwiązana w drodze pisemnego zawiadomienia przez którąkolwiek ze stron, bez odpowiedzialności za odszkodowanie.
OCHRONA DANYCH
Istotne jest uzyskiwanie i przechowywanie danych osobowych gromadzonych w ramach sprzedaży na odległość, ponieważ informacje te są potrzebne do przetwarzania i realizacji zamówień oraz do przygotowania faktur. Takie dane osobowe są ściśle poufne. Brak ujawnienia żądanych danych osobowych oznacza automatyczne anulowanie zamówienia. Laurastar zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony danych. 

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Wszystkie umowy podlegają szwajcarskiemu prawu. Wszelkie spory powstałe między stronami będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla kantonu Fribourg. Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania. Miejscem jurysdykcji będzie sąd właściwy dla siedziby Laurastar w Châtel-St-Denis, 16 kwietnia 2014 r.

BEZPIECZEŃSTWO
SSL to skrót od "Secure Sockets Layer", najpopularniejszego procesu szyfrowania w Internecie. Dzięki szyfrowaniu SSL wszystkie informacje wymieniane między przeglądarką (np. Internet Explorer, Netscape ...) a naszym serwerem stron internetowych są niedostępne dla stron trzecich. SSL gwarantuje bezpieczeństwo transakcji bankowych w Internecie. SSL jest możliwe do zidentyfikowania przez użytkownika w tym sensie, że nie będzie wymagana żadna manipulacja w celu poruszania się po zabezpieczonej przez SSL witrynie sieci Web. Możesz również zidentyfikować połączenie SSL przez linię adresu na pasku nawigacyjnym, zaczynając od https: // ... zamiast http: // .... Ponadto na pasku stanu przeglądarki pojawi się zamknięta kłódka. Twój numer karty kredytowej lub debetowej nie jest przechowywany w rekordach sprzedaży witryny. Wymaga to ponownego wprowadzenia tych informacji dla przyszłych zamówień.

WYKORZYSTANIE I POUFNOŚĆ
Korzystanie z tej witryny oznacza akceptację poniższych warunków.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie znaki towarowe i logotypy znajdujące się na tej stronie są własnością firmy Divelit Holding SA (zwanej dalej "Divelit"), o ile nie wskazano inaczej. Firma Laurastar SA (zwana dalej "Laurastar") jest upoważniona przez Divelit do używania znaków towarowych i logo, których właścicielem jest Divelit. Żadna licencja ani prawo użytkowania nie jest przypisane do żadnego ze wspomnianych znaków towarowych lub logotypów pojawiających się na stronie. W związku z tym wymienionych znaków towarowych lub logo nie wolno używać bez uprzedniej pisemnej zgody Divelit Holding. Firma Divelit Holding, która może lub nie może być reprezentowana przez Laurastar, zastrzega sobie prawo wniesienia pozwu przeciwko wszelkim czynom podrabiania jego praw własności intelektualnej, w tym postępowania sądowego. Prawa autorskie: Informacje zawarte w niniejszej Witrynie lub w dowolnej publikacji udostępnionej na tej Witrynie lub za jej pośrednictwem stanowią wyłączną własność firmy Laurastar lub są licencjonowane firmie Laurastar i są chronione prawem autorskim oraz innymi prawami własności. Żadne treści zawarte na tej stronie nie mogą być powielane, rozpowszechniane lub edytowane w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Laurastar. Znaki towarowe: Ta strona zawiera znaki handlowe, które są własnością Divelit i są przez nią rejestrowane w celu odróżnienia jej produktów. Laurastar jest upoważniony przez Divelit do używania znaków towarowych, których właścicielem jest Divelit. Żadna licencja ani prawo do używania żadnego z tych znaków towarowych nie jest niniejszym przyznane ani dorozumiane. Kopiowanie nie jest dozwolone bez wyraźnej pisemnej zgody Divelit i / lub Laurastar.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Laurastar aktualizuje informacje prezentowane na swoich stronach internetowych tak regularnie, jak to możliwe. Jednak niektóre z prezentowanych danych mogły ulec zmianie. Laurastar nie może, zatem zagwarantować stanu aktualizacji, dokładności i kompletności informacji podanych na stronie. Zalecamy sprawdzenie danych prezentowanych na stronie przed ich wykorzystaniem. Ponadto Laurastar zastrzega sobie prawo do wprowadzania, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, zmian lub uzupełnień do podanych stron internetowych. Zalecamy również regularne odwiedzanie naszej witryny. Wszystkie informacje dostępne za pośrednictwem tej strony są dostarczane "tak jak jest". Firma Laurastar nie udziela żadnych gwarancji, jawnych ani domniemanych, i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności wynikającej z dostępu do tej witryny lub korzystania z niej, w tym z powodu pogorszenia się stanu lub infekcji komputera lub innych elementów użytkownika. Użytkownicy tej strony zgodnie oświadczają, że dostęp do tej witryny na własne ryzyko i ryzyko. Strony zewnętrzne firmy Laurastar z linkiem hipertekstowym do niniejszej witryny nie znajdują się pod kontrolą firmy Laurastar, która w związku z tym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. W żadnym wypadku takie linki do innych stron nie oznaczają zgody ani nie stanowią porozumienia partnerskiego, między Laurastar i wspomnianymi stronami, ponieważ te ostatnie podlegają własnym warunkom użytkowania i politykom ochrony prywatności. Użytkownicy uzyskują dostęp do tych stron na własne ryzyko i ryzyko.

DOSTĘP DO WITRYNY

Firma Laurastar zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zakończenia, zawieszenia lub przerwania, w dowolnym momencie, z dowolnego powodu i według własnego uznania, dostępu do całości lub części witryny, w tym w szczególności treści, funkcji lub godzin dostępności bez wstępne zawiadomienie. W celu uzyskania uwag i sugestii na temat strony prosimy o kontakt z webmasterem za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem webmaster (at) Laurastar.com.

OCHRONA DANYCH

Laurastar gwarantuje zgodność ze szwajcarskimi wymogami prawnymi dotyczącymi ochrony danych w zakresie przetwarzania danych dotyczących osób lub przedsiębiorstw. Podczas przeglądania naszej strony internetowej rejestrujemy różne informacje dotyczące Ciebie. Niektóre dane są wprowadzane bezpośrednio do rejestracji usług, np. Twoje imię i nazwisko, adres i adres e-mail. Inne nieosobowe dane są rejestrowane jako część procesów technicznych, np. twoje adresy IP. Podczas zamawiania produktów lub usług, w szczególności w trybie Extranet lub podczas bezpośredniego kontaktu z nami, przekazujesz inne dane do witryny. Dane te są chronione przed dostępem osób trzecich, które nie mają wiedzy na ten temat. Sam użytkownik jest odpowiedzialny za dokładność wszelkich informacji dostarczonych do Laurastar. Użytkownik witryny akceptuje wykorzystanie danych osobowych przez Laurastar do swoich potrzeb analitycznych, w szczególności w celach statystycznych (na przykład, aby zanotować, w które dni rejestrowana jest największa liczba odwiedzin witryny i dane, z którymi najczęściej się konsultuje). W przypadku takich potrzeb dane będą oceniane anonimowo. Laurastar wykorzystuje twoje dane osobowe do celów technicznych zarządzania stroną internetową, do zarządzania własną klientelą, do ankiet dotyczących jej produktów i do własnych potrzeb marketingowych, ale tylko w granicach absolutnie koniecznych.
1. Laurastar nie przekaże danych osobowych stronom trzecim
Żadne przekazywanie danych osobowych stronom trzecim poza firmą Laurastar nie odbędzie się bez upoważnienia, z wyjątkiem danych potrzebnych do realizacji zamówienia (np. Informacji przekazanych kurierowi) lub przeprowadzenia ankiet. Wszystkie dane osobowe są traktowane z całkowitą poufnością.
2. Osobista nazwa logowania i hasło
Kiedy się zarejestrujesz, możesz wybrać nazwę logowania i hasło, dając ci wyłączny dostęp do danych klientów.
3. Edytowanie konta w dowolnym momencie
W dowolnym momencie możesz uzyskać dostęp, zmienić lub usunąć swoje dane klienta, takie jak adres dostawy, numer telefonu i adres e-mail.
4. Korzystanie z Google Analytics
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki "cookies", które są plikami tekstowymi umieszczanymi na Twoim komputerze, aby pomóc stronie analizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny (w tym adres IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów na temat aktywności na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Google nie będzie łączył Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak pamiętaj, że jeśli to zrobisz, możesz nie móc korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie przez Google w sposób i dla celów określonych powyżej. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przyszłe gromadzenie i przechowywanie danych (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). W związku z dyskusją dotyczącą użycia narzędzi analitycznych z pełnymi adresami IP, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że ta strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem "anonymizeIp ()", dzięki czemu adresy IP są przetwarzane dalej w skróconej formie, aby im zapobiec. być bezpośrednio związane z konkretną osobą. "Korzystanie z tych stron internetowych oznacza akceptację przez użytkownika niniejszych postanowień.

PLIKI COOKIES

W niektórych przypadkach używamy ciasteczek internetowych. Plik cookie to niewielki plik wysyłany przez serwer internetowy do nawigatora internetowego i zapisywany na komputerze. W ten sposób możemy Cię rozpoznać, gdy następnym razem nas odwiedzisz. Pliki cookie i podobne techniki są również wymagane w przypadku niektórych procesów, usług i transakcji, na przykład podczas korzystania z wirtualnego koszyka w sklepie internetowym. Możesz ustawić swój nawigator tak, aby wyświetlał się komunikat ostrzegawczy na ekranie, zanim ciasteczka internetowe zostaną nagrane, lub możesz zrezygnować z plików cookie. Możesz także zrezygnować z zalet osobistych ciasteczek internetowych. W takim przypadku nie można korzystać z niektórych usług. Zalecamy zaakceptowanie ciasteczek internetowych, abyśmy mogli jak najlepiej skonfigurować naszą witrynę do użytku. W przeciwnym razie Laurastar nie może zagwarantować dostępu do wszystkich usług oferowanych na stronie. AKCEPTACJA WARUNKÓW POLITYKI WYKORZYSTANIA I POUFNOŚCI

Korzystając z tej strony internetowej lub jakiejkolwiek innej strony internetowej należącej do Laurastar, potwierdzasz zgodę na niniejsze Warunki użytkowania i naszą Politykę prywatności, a akceptujesz warunki i zasady wyświetlane na stronie. Jeśli tak nie jest, nie korzystaj z tej strony internetowej lub podaj wszystkie swoje dane osobowe.

OGÓLNE WARUNKI SERWISOWE (OWS)

GWARANCJA LAURASTAR

Jeśli urządzenie sprzedawane przez firmę Laurastar okaże się wadliwe, Laurastar przyjmuje odpowiedzialność za naprawę tych wad, zgodnie z warunkami ochrony określonymi w Książeczce gwarancyjnej.

GWARANCJA NA SERWIS / NAPRAWĘ

Laurastar oferuje 12-miesięczną gwarancję serwisową / naprawczą, pod warunkiem, że serwis / naprawa przeprowadzana jest w Centrum Naprawczym Laurastar. Laurastar nie oferuje gwarancji na usługi / naprawy, które nie są wykonywane w Centrum Naprawczym Laurastar.

DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Ponieważ Laurastar udziela gwarancji producenta na swoje urządzenia, tylko części zamienne, komponenty i akcesoria, które nie wymagają demontażu urządzenia, są dostępne do zakupu. Jeśli okaże się konieczne rozmontowanie urządzenia, należy poprosić o pomoc serwisową Laurastar.

PROCEDURA WNIOSKU O NAPRAWĘ

W przypadku każdej prośby o naprawę wypełnij formularz żądania naprawy i postępuj zgodnie z dostarczonymi instrukcjami. Ten formularz jest dostępny na stronie internetowej Laurastar lub w Dziale Obsługi Klienta Laurastar (www.Laurastar.com). Jeśli te instrukcje nie będą przestrzegane, Laurastar zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwróconego urządzenia lub pobrania opłaty.

HARMONOGRAM SERWISOWY / NAPRAWCZY

Firma Laurastar gwarantuje termin realizacji nie dłuższy niż 15 dni kalendarzowych od daty odebrania urządzenia (do serwisu / naprawy) w centrum odbioru Laurastar oraz od daty oddania urządzenia (serwisowane / naprawione) z Centrum Zbiórki Laurastar. W przypadku przekroczenia tego maksymalnego czasu realizacji, Laurastar zobowiązuje się wymienić urządzenie lub wystawić notę ​​kredytową na kwotę odpowiadającą jej cenie zakupu. Firma Laurastar nie ponosi odpowiedzialności za czas transportu towarów między swoimi klientami / partnerami a ośrodkami odbioru (opóźnienia pocztowe, opóźnienia spowodowane problemami z innymi firmami transportowymi itp.). W takim przypadku Laurastar nie zaoferuje zamiany ani wystawienia noty kredytowej.

SERWIS

W przypadku napraw nieobjętych gwarancją, Laurastar oferuje usługę naprawy. Zapewnia to krótszy cykl napraw i upraszcza procedurę. Stawki są ustalane na podstawie wieku i modelu urządzenia. Wiek urządzenia jest określony datą podaną na dowodzie zakupu, a w przeciwnym razie do daty produkcji podanej na urządzeniu. Pakiety naprawcze Laurastar obejmują:
• wymiana uszkodzonych części
• czyszczenie urządzenia (płukanie i polerowanie)
• dokładna i zapobiegawcza inspekcja urządzenia
• koszty wysyłki urządzenia
• praca
• opłaty administracyjne
• 12-miesięczna gwarancja naprawy

WAŻNOŚĆ

Wszelkie wcześniejsze porozumienia dotyczące punktów ujętych w niniejszych OWS, niezależnie od ich formatu, wygasną w dniu wejścia w życie niniejszych OWS. Każda zmiana musi być dokonana na piśmie. Laurastar zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWS bez wcześniejszego powiadomienia iw dowolnym czasie w celu ich aktualizacji zgodnie z wymogami. Obowiązuje tylko SGR ważny w dniu zgłoszenia sprawy.

JURYSDYKCJA I STOSOWNE PRAWO

W przypadku sporu właściwym sądem właściwym dla siedziby Laurastar jest sąd właściwy miejscowo. Obowiązuje szwajcarskie prawo. Francuska wersja niniejszych OWS ma pierwszeństwo.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 z zastrzeżeniem, że dla Klientów, którzy zawarli umowę przed 25.05.2018 zastosowanie ma regulamin sklepu internetowego obowiązujący do dnia 25.05.2018, który można zobaczyć tu.